Over ons

Kamer van Vastgoed Experten.

De vereniging heeft tot doel: de studie, de bescherming, de ontwikkeling en de promotie van de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden-vastgoedexperts, alsmede de bevordering en instandhouding van hun specifieke vakdeskundigheid, deontologische integriteit en onafhankelijkheid.

Onze raad van bestuur.

Art. 20.1 van de Statuten : De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimum vijf Bestuurders.
Art. 20.2 : De Bestuurders worden gekozen onder de effectieve leden van de vereniging en hun aantal moet in elk geval steeds lager zijn dan het totaal aantal effectieve leden”
Art. 24.1 : De Raad van Bestuur kiest onder de bestuursleden een Voorzitter, een Ondervoorzitter, en een Secretaris-Rekenplichtige, die samen het Centraal Bestuursbureau van de vereniging vormen.

Lidmaatschap.

 

Ledenbeheer: David Martens, voorzitter Kavex.

U kan uw lidmaatschap aanvragen door een e-mail te versturen naar het secretariaat via info@kavex.be, vergezeld van uw curriculum vitae met bijhorende diploma’s en/of erkenningen. Uw aanvraag zal worden onderzocht op zijn volledigheid. Van zodra uw aanvraag volledig is wordt dit voorgelegd aan de eerstvolgende Raad van Bestuur. Aansluitend zal u een e-mail ontvangen ter bevestiging of weigering van uw lidmaatschap. Bij bevestiging zal u een debetnota ontvangen en uitgenodigd worden tot betaling van uw lidgeld. Zodra wij het lidgeld hebben ontvangen op onze rekening kunnen wij U activeren. U ontvangt dan een e-mail met bevestiging van activatie en dan kan u met de toegestuurde codes inloggen op het intranet.

Het lidgeld bedraagt € 300,00 per werkjaar. Een éénmalige administratieve kost ter activatie als lid van € 50,00 wordt tevens aangerekend. U kunt dit NA ONTVANGST storten op het rekeningnummer BE36-7310-0067-0281 op naam van KAVEX vzw met vermelding van uw debetnotanummer en uw naam.

Het werkingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Heeft u een vraag of een probleem bij de aanmelding dan kan u contact opnemen met het secretariaat op 052-52.31.27 of via mail aan info@kavex.be.

Uw lidmaatschapsbijdrage omvat ondermeer:

•KAVEX-werking welke bijdraagt tot de goede ontwikkeling van een georganiseerde beroepsvereniging welke alle vertrouwen geniet in de vastgoedsector evenals bij het grote publiek en de overheid

•De te maken onkosten voor de lidmaatschapsaanvraag van KAVEX bij TEGOVA, NSZ, …

•Onbeperkte toegang tot de databank van STADIM

•Onbeperkte toegang tot de databank van vergelijkingspunten (onder strikte voorwaarden en exclusief voor KAVEX-leden)

•Uitnodiging en deelname tot de thema-avonden, elke derde donderdag van de maand (behalve juli en augustus), met aansluitend een drankje gratis aangeboden

•Uitnodiging vastgoedlunches (deelname is betalend)

•Uitnodiging en deelname uitgebreide nieuwjaarsreceptie de derde maandag van de maand januari

•De te maken onkosten voor de professionele titelerkenning VASTGOEDEXPERT

•De te maken onkosten om de website verder te ontwikkelen en de vernieuwing en verdere uitbouw van het intranet

•…

Vakjury

2 x per jaar komt de vakjury samen (juni en december). Ten laatste op de thema-avond 2 maanden voor de zitting van de jury dienen de eindwerken  te worden ingeleverd op het secretariaat van Kavex.

Samen met het aanvraagformulier dient U af te geven:

1. Een verslag van 3 verschillende taxatie’s in viervoud aan te leveren evenals in pdf te bezorgen

•1.1 Voor Residentieel Vastgoed: 1) Rijwoning. 2) Appartement. 3) Villa
•1.2 Voor Commercieel Vastgoed
•1.3 Voor Bedrijfsmatig Vastgoed
•1.4 Voor Industrieel Vastgoed
•1.5 Voor Agrarisch Vastgoed
•1.6 Voor Bijzonder Vastgoed

2. Een origineel verslag en in pdf van 1 plaatsbeschrijving, per discipline, in viervoud aan te leveren evenals in pdf te bezorgen
2.1 Voor plaatsbeschrijvingen : 1) Intrede. 2) Uitrede. 3) Aanvang der werken

3. Twee peterschapsverklaringen.

Voor elke deelname wordt een administratieve kost gerekend van € 160,00 per discipline, welke voorafgaand de vakjury dient betaald te zijn.

De jury wordt voorgezeten door de voorzitter Robert Slegers, welke telkenmale zijn jury zal samenstellen volgens de verschillende disciplines welke werden ingediend.

Voor werkingsjaar 2021:

• Dossiers moeten worden binnengebracht vóór maandag 18/10/2021 om voor de jury te verschijnen op donderdag 16/12/2021.

Voor werkingsjaar 2022:

• Dossiers moeten worden binnengebracht vóór maandag 18/04/2022 om voor de jury te verschijnen op donderdag 02/06/2022.

Aanvaardingscommissie.

Art. 29.2 van de Statuten : De Aanvaardingscommissie bestaat uit minstens twee leden van de Raad van Bestuur en minstens drie effectieve of toegetreden leden-experten van de vereniging. De duur der mandaten bedraagt 3 jaar en is verlengbaar.

Daarenboven kan de Aanvaardingscommissie bijgestaan worden door externe vastgoeddeskundigen, vertegenwoordigers van overkoepelende beroepsfederaties en/of erkende certificatie-instellingen, alsmede door professoren uit het hoger en/of universitair onderwijs.

Voorzitter Aanvaardingscommissie: David Martens.

Inhoud van uw eindwerk expert-schatter.

1. Een voorblad van uw schattingsverslag:

•Uw gegevens en de gegevens van de opdrachtgever, de datum, foto en adres van het te taxeren pand
2. Foto’s, indien mogelijk van de

•Achtergevel ,woonkamer, keuken, badkamer
3. Grondplan met afmetingen, schets en/of volumeschets

4. Het gedeelte van uw verkort taxatie verslag

•Ligging, korte beschrijving, afmetingen, grond, gebouw
5. Plaatsindeling

•Een plaatsindeling per verdiep
•Een plaatsbeschrijving per kamer
•Aanwezige toestellen vermelden( indien mogelijk met merknaam)
6. Vervolg van uw verkort verslag

•De ruwbouw
•Buitentimmerwerk
•Verwarming
•Thermische isolatie
•Electrische installatie datum van plaatsing of renovatie data
7. Oppervlakte bebouwing

8. Bemerkingen

•Uitzicht staat van het pand
•Onderhoud
•Beschikbaarheid
•Mogelijke verhuurprijs
•Eventuele waarde beïnvloedende factoren (ligging, bestemming, EPC, elektrische keuring, bodemattest, zonnepanelen,….)

9. Waarde ramingen met eventuele bemerkingen

•Nieuwbouwwaarde
•Huurwaarde
•Venale waarde (slechts één waarde na conclusie)
•Gedwongen verkoopwaarde,
•Vergelijkende methode & eindconclusie
10. Vergelijkingspunten

•Analyse blad per pand + foto van het pand + vergelijking met het te schatten pand + conclusie per pand
•Ventilatieblad : met vergelijk van de verschillende panden
• Eindconclusie
•Ondertekenen van het verslag
11. Liggingsplan, Gewestplan, Watertoets, Luchtfoto, Kadasterplan,…

12. Kadastrale legger(s) of minstens perceeloppervlakte en het kadastraal inkomen

13. In bijlage

•Uw opdracht
•Uw factuur
•Uw berekeningsbladen
•Eventuele bemerkingen over U denkwijze van berekening

Neem ook eens grondig de kwaliteits- en vormvereisten door van VLABEL aan wat een verslag dient te voldoen.

Inhoud van uw eindwerk expert in mede-eigendom.

Voorwaarden voor de beëdiging als expert in mede-eigendom

Opstellen dossier:

1. Curriculum Vitae

2. Voorstelling van uw juridische entiteit (bvb afzonderlijke bvba), uw syndicuskantoor,  bereikbaarheid, openingsuren, website, enz. …

3. Bent u erkend als stagemeester? Indien ja, sedert wanneer?

4. Beheers documentatie :
a. Kopie van een syndicusovereenkomst met een VME (ondertekend door partijen) en bijhorende lastenboek.
b. Kopie van een uitnodiging tot een algemene vergadering voorzien van agenda
c. Kopie van een bijhorende volmacht.
d. Kopie van een verslag van een statutaire algemene vergadering (kopie van het originele verslag).
e. Kopie van een verslag van een bijzondere algemene vergadering ((kopie van het originele verslag)
f.  Kopie van een verslag van een afgelaste AV wegens onvoldoende quotiteiten (indien voorhanden) (kopie van het originele verslag)
g. Kopie van een eindafrekening mede-eigenaar van een wooneenheid.
h. Voorbeeld van een jaarlijkse begroting.
i. Voorbeeld van een begroting op langen termijn

5. Ethiek : toelichting over de door u gevoerde bedrijfsethiek.

6. Brief BIV : stand van zaken i.v.m. eventuele sancties (boetes, schorsingen, straffen) bij het BIV.

7. Ereverklaring dat er geen lopende procedures is van een VME tegen de syndicus mbt tot de werking van zijn kantoor en/of voor wanbeheer.

8. Aansluiting bij de beroepsfederatie voor syndici UVS (Unie Van Syndici vzw).
Attest te verkrijgen via de UVS.

9. Kopie van bekomen getuigschrift erkende opleiding voor syndici.

10. Opgave van de lopende abonnementen aan vaktijdschriften alsook van de beschikbare vakliteratuur op kantoor/bureel.

11. Opgave van de eventuele eigen publicaties (boeken, cahiers, artikels, papers, … ) gerelateerd tot  de materie beheer van mede-eigendom.

12. Een of meerdere aanbevelingen van mede-eigenaars over uw beheersactiviteiten.

Neem contact met ons op via e-mail: info@kavex.be

Met dit invulformulier kan u direct een vraag stellen via ons secretariaat.