Lid worden

Lidmaatschap Kamer van Vastgoed Experten

Wenst u lid te worden van KAVEX? Dan kan u uw lidmaatschap aanvragen door een e-mail te versturen naar het secretariaat via info@kavex.be, vergezeld van uw curriculum vitae met bijhorende diploma’s en/of erkenningen.
Uw aanvraag zal worden onderzocht op zijn volledigheid. Van zodra uw aanvraag volledig is wordt dit voorgelegd aan de eerstvolgende Raad van Bestuur. Aansluitend zal u een e-mail ontvangen ter bevestiging of weigering van uw lidmaatschap.
Bij bevestiging zal u een debetnota ontvangen en uitgenodigd worden tot betaling van uw lidgeld. Zodra wij het lidgeld hebben ontvangen op onze rekening kunnen wij U activeren. U ontvangt dan een e-mail met bevestiging van activatie en dan kan u met de toegestuurde codes inloggen op het intranet.

 

Heeft u een vraag of een probleem bij de aanmelding dan kan u contact opnemen met het secretariaat op via mail aan info@kavex.be.

 

Lidgeld.

Het lidgeld bedraagt € 300,00 per werkjaar. Een éénmalige administratieve kost ter activatie als lid van € 50,00 wordt tevens aangerekend. U kunt dit NA ONTVANGST storten op het rekeningnummer BE36-7310-0067-0281 op naam van KAVEX vzw met vermelding van uw debetnotanummer en uw naam.

Het werkingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Voordelen Lidmaatschap.

Uw lidmaatschapsbijdrage omvat onder meer:

• de KAVEX-werking welke bijdraagt tot de goede ontwikkeling van een georganiseerde beroepsvereniging welke alle vertrouwen geniet in de vastgoedsector evenals bij het grote publiek en de overheid;

• De te maken onkosten voor het lidmaatschap van KAVEX bij NSZ, TEGOVA, FEBEX, BFVS…;

• Onbeperkte toegang tot de Immulator (actualisatietool) van STADIM;

• Uitnodiging en deelname tot de thema-avonden, met aansluitend een drankje welke kosteloos wordt  aangeboden;

• Uitnodiging vastgoedlunches (deelname is betalend);

• Uitnodiging en deelname uitgebreide nieuwjaarsreceptie;

• De te maken onkosten voor de professionele titelerkenning VASTGOEDEXPERT;

• De te maken onkosten om de website verder te ontwikkelen en de vernieuwing en verdere uitbouw van een bibliotheek;

• …

Aanvraag Beëdigd Register Expert.

Wenst u beëdigd register expert te worden van KAVEX? Dan kan u een aanvraag doen om voor de vakjury te verschijnen.
Download hieronder het erkenningsaanvraag document voor het expertenregister.

 

Vakjury.

2 x per jaar komt de vakjury samen (juni en december). Ten laatste op de thema-avond, 2 maanden voor de zitting van de vakjury, dienen de eindwerken digitaal in pdf en in vier exemplaren te worden bezorgd op het secretariaat van Kavex.

Samen met het aanvraagformulier dient U af te geven:

1. Een verslag van 3 verschillende taxatie’s aan te leveren voor de vakdiscipline waarvoor u de accreditatie wenst te behalen:

•1.1 Voor Residentieel Vastgoed: 1) Rijwoning. 2) Appartement. 3) Villa
•1.2 Voor Commercieel Vastgoed
•1.3 Voor Bedrijfsmatig Vastgoed
•1.4 Voor Industrieel Vastgoed
•1.5 Voor Agrarisch Vastgoed
•1.6 Voor Bijzonder Vastgoed

2. Een verslag van 3 verschillende plaatsbeschrijvingen aan te leveren voor deze vakdiscipline waarvoor u de accreditatie wenst te behalen:
2.1 Voor plaatsbeschrijvingen : 1) Intrede. 2) Uittrede. 3) Aanvang der werken (optioneel)

3. Twee peterschapsverklaringen.

Voor elke deelname wordt een administratieve kost gerekend van € 160,00 per discipline, welke voorafgaand de vakjury dient betaald te zijn.

De jury wordt voorgezeten door de voorzitter Robert Slegers, welke telkenmale zijn jury zal samenstellen volgens de verschillende disciplines welke werden ingediend.

 

Voor werkingsjaar 2023 & 2024:

• Dossiers moeten worden binnengebracht vóór maandag 16/10/2023 om voor de jury te verschijnen op dinsdag 05/12/2023.
• Dossiers moeten worden binnengebracht vóór maandag 15/04/2024 om voor de jury te verschijnen op dinsdag 11/06/2024.
• Dossiers moeten worden binnengebracht vóór maandag 21/10/2024 om voor de jury te verschijnen op dinsdag 03/12/2024.

Aanvaardingscommissie.

Art. 29.2 van de Statuten : De Aanvaardingscommissie bestaat uit minstens twee leden van de Raad van Bestuur en minstens drie effectieve of toegetreden leden-experten van de vereniging. De duur der mandaten bedraagt 3 jaar en is verlengbaar.

Daarenboven kan de Aanvaardingscommissie bijgestaan worden door externe vastgoeddeskundigen, vertegenwoordigers van overkoepelende beroepsfederaties en/of erkende certificatie-instellingen, alsmede door professoren uit het hoger en/of universitair onderwijs.

Voorzitter Aanvaardingscommissie: Marc Maricq.

Inhoud van uw eindwerk expert-schatter.

1. Een voorblad van uw schattingsverslag:

• Uw gegevens en de gegevens van de opdrachtgever, de datum, foto en adres van het te taxeren pand

2. Foto’s, indien mogelijk van de achtergevel ,woonkamer, keuken en badkamer

3. Grondplan met afmetingen, schets en/of volumeschets

 

4. Het gedeelte van uw verkort taxatie verslag

• Ligging, korte beschrijving, afmetingen, grond, gebouw

5. Plaatsindeling

• Een plaatsindeling per verdiep
• Een plaatsbeschrijving per kamer
• Aanwezige toestellen vermelden( indien mogelijk met merknaam)

6. Vervolg van uw verkort verslag

• De ruwbouw
• Buitentimmerwerk
• Verwarming
• Thermische isolatie
• Elektrische installatie datum van plaatsing of renovatie data

7. Oppervlakte bebouwing

 

8. Bemerkingen

• Uitzicht staat van het pand
• Onderhoud
• Beschikbaarheid
• Mogelijke verhuurprijs
• Eventuele waarde beïnvloedende factoren (ligging, bestemming, EPC, elektrische keuring, bodemattest, zonnepanelen,….)

9. Waarde ramingen met eventuele bemerkingen

• Nieuwbouwwaarde
• Huurwaarde
• Venale waarde (slechts één waarde na conclusie)
• Gedwongen verkoopwaarde,
• Vergelijkende methode & eindconclusie

10. Vergelijkingspunten

• Analyse blad per pand + foto van het pand + vergelijking met het te schatten pand + conclusie per pand
• Ventilatieblad : met vergelijk van de verschillende panden
•  Eindconclusie
• Ondertekenen van het verslag

11. Liggingsplan, Gewestplan, Watertoets, Luchtfoto, Kadasterplan,…

 

12. Kadastrale legger(s) of minstens perceeloppervlakte en het kadastraal inkomen

 

13. In bijlage

• Uw opdracht
• Uw factuur
• Uw berekeningsbladen
• Eventuele bemerkingen over U denkwijze van berekening

Neem ook eens grondig de kwaliteits- en vormvereisten door van VLABEL aan wat een verslag dient te voldoen.

Inhoud van uw eindwerk expert in mede-eigendom.

Voorwaarden voor de beëdiging als expert in mede-eigendom

Opstellen dossier:

1. Curriculum Vitae

2. Voorstelling van uw juridische entiteit (bvb afzonderlijke bv), uw syndicuskantoor,  bereikbaarheid, openingsuren, website, enz. …

3. Bent u erkend als stagemeester? Indien ja, sedert wanneer?

4. Beheers documentatie :
a. Kopie van een syndicusovereenkomst met een VME (ondertekend door partijen) en bijhorende lastenboek.
b. Kopie van een uitnodiging tot een algemene vergadering voorzien van agenda
c. Kopie van een bijhorende volmacht.
d. Kopie van een verslag van een statutaire algemene vergadering (kopie van het originele verslag).
e. Kopie van een verslag van een bijzondere algemene vergadering ((kopie van het originele verslag)
f.  Kopie van een verslag van een afgelaste AV wegens onvoldoende quotiteiten (indien voorhanden) (kopie van het originele verslag)
g. Kopie van een eindafrekening mede-eigenaar van een wooneenheid.
h. Voorbeeld van een jaarlijkse begroting.
i. Voorbeeld van een begroting op langen termijn

5. Ethiek : toelichting over de door u gevoerde bedrijfsethiek.

6. Brief BIV : stand van zaken i.v.m. eventuele sancties (boetes, schorsingen, straffen) bij het BIV.

7. Ereverklaring dat er geen lopende procedures is van een VME tegen de syndicus mbt tot de werking van zijn kantoor en/of voor wanbeheer.

8. Aansluiting bij de beroepsfederatie voor syndici UVS (Unie Van Syndici vzw).
Attest te verkrijgen via de UVS.

9. Kopie van bekomen getuigschrift erkende opleiding voor syndici.

10. Opgave van de lopende abonnementen aan vaktijdschriften alsook van de beschikbare vakliteratuur op kantoor/bureel.

11. Opgave van de eventuele eigen publicaties (boeken, cahiers, artikels, papers, … ) gerelateerd tot  de materie beheer van mede-eigendom.

12. Een of meerdere aanbevelingen van mede-eigenaars over uw beheersactiviteiten.

Neem contact met ons op via e-mail: info@kavex.be

Met dit invulformulier kan u direct een vraag stellen via ons secretariaat.